หน้าแรก
 
สิ่งที่ไม่เป็นเวร พิมพ์
๙ มีนาคม ๒๕๔๖

เมื่ออารยชนทำชั่ว อารยชนย่อมห้ามกันไว้ด้วยการลงโทษ
การลงโทษนั้นถือว่าเป็นการสั่งสอน
ทั้งไม่เป็นเวร
ข้อนี้ เหล่าบัณฑิตรู้กันดี

ติลมุฏฐิชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๕๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org