หน้าแรก
 
การไม่นับถือคนดี พิมพ์
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖

ในที่ใด ไม่นับถือคนดี
มีแต่คนดูถูกคนดี
หรือมีแต่การยกย่องคนเลว
ในที่นั้น คนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่แท้

เนรุชาดก ขุ.ชา.๒๗/๘๖๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org