หน้าแรก
 
ผู้ปกครอง1 พิมพ์
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖

ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน
ถ้าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ประพฤติไม่เป็นธรรม
ปวงประชาที่เหลือก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมไปด้วย
ถ้าราชการประพฤติไม่เป็นธรรม
ราษฏรก็จะอยู่อย่างลำบาก

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org