หน้าแรก
 
สิ่งที่ไม่ควรประพฤติ พิมพ์
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖

อ่อนปวกเปียกอยู่ท่าเดียว
หรือแข็งกร้าวอยู่ท่าเดียว
ย่อมไม่อาจดำรงตนอยู่ในฐานะใหญ่โตได้นาน
ดังนั้น จึงไม่ควรประพฤติทั้งสองอย่าง

มหาปทุมชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๕๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org