หน้าแรก
 
ปัญญา พิมพ์
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๖

ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยความรู้
ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนชื่อเสียง
ในโลกนี้ คนมีปัญญา
ย่อมหาความสุข แม้ในยามทุกข์

เตสกุณชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๐๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org