หน้าแรก
 
เนื้อนาบุญ พิมพ์
๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖

ความดีที่เราทำในคนกตัญญู ผู้มีศีล
ผู้ประพฤติตามธรรมเนียมอารยชน
ย่อมจะไม่สูญหายไป
เหมือนพันธุ์พืชที่หว่านลงในนาดี
ย่อมไม่เสียหาย

นิโครธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๒๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org