หน้าแรก
 
ศีล 1 พิมพ์
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๖

ชาติวรรณะก็เปล่าประโยชน์
นัยว่า ศีลท่านประเสริฐสูงสุด
เมื่อไม่ประกอบด้วยศียเสียแล้ว
วิชาความรู้ก็ไม่มีประโยชน์

สีลวีมังสชาดก ๒๗/๗๖๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org