หน้าแรก
 
ที่สุดแห่งชีวิต พิมพ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙

ที่สุดแห่งชีวิต

 

ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว

ล้วนมีแตกเป็นที่สุด ฉันใด

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น

 

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๔

ผู้อยู่ใต้อำนาจ

 

ความตายย่อมทำคนเก็บดอกไม้ (กามคุณ)

มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไม่อิ่มในกาม ไว้ในอำนาจ

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org