หน้าแรก
 
อนาคามี พิมพ์
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖


.....อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาสู่กามธาตุอีก หมายความว่าจะไม่กลัวมาเกิดในโลกนี้อีก จะปรินิพพาน คือ ดับกิเลสได้เด็ดขาดในภพที่เกิดนั้น

.....อนาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลที่บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอนาคามิผล แต่ยังเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตผล

.....อนาคามี เป็นผู้ละสังโยชน์ระดับต่ำ ๓ อย่างได้เหมือนโสดาบันแล้ว และยังละเพิ่มได้อีก ๒ อย่าง คือ กามราคะ และปฏิฆะ

.....อนาคามี เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา ชั้นอตัปปา ชั้นสุทัสสา ชั้นสุทัสสี และชั้นอกนิฏฐา เพราะเป็นภูมิที่อยู่ของพระอนาคามี แล้วปรินิพพานในพรหมโลกนั้นเลย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org