หน้าแรก
 
สิ่งที่ไม่หวนกลับ พิมพ์
๖ เมษายน ๒๕๔๖

แม่น้ำที่เต็มฝั่ง ไหลรุดหน้าเรื่อยไป
ไม่ย้อนกลับ ฉันใด
อายุของมวลมนุษย์ ก็เดินหน้าเรื่อยไป
ไม่หวนกลับ ฉันนั้น

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๑๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org