หน้าแรก
 
ผู้ไม่เกียจคร้าน พิมพ์
๑๖ เมษายน ๒๕๔๖

คนไม่เกียจคร้านช่วยกันขุดหลุมที่พื้นราบ
ยังพบน้ำที่พื้นราบตรงนั้นได้เลย

วัณณุปถชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org