หน้าแรก
 
ผู้ล้าหลัง พิมพ์
๑๗ เมษายน ๒๕๔๖

ถึงแม้ว่าจะเพียบพร้อมด้วยชาติตระกูล
หรือกิริยามารยาท
แต่มาเพียรประกอบการล้าหลัง
ก็จะจ่อมจมอยู่ในห้วงอันตราย

หังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๗๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org