หน้าแรก
 
ผู้บริสุทธิ์ พิมพ์
๒๐ เมษายน ๒๕๔๖

ถ้าใจของท่านไม่โน้มเอียงไป ในการทำบาปกรรม
บาปก็จะไม่แปดเปื้อนท่าน
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ขวนขวายที่จะทำบาป

ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๗๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org