หน้าแรก
 
คำพูด พิมพ์
๒๓ เมษายน ๒๕๔๖

คำพูดที่ดังเกินไป ๑
คำพูดที่แรงเกินไป ๑
คำพูดที่เกินเลยไป ๑
ย่อมฆ่าคนพูดผู้มีปัญญาเขลาเสีย
เหมือนเสียงขันฆ่านกกระทาที่ขันดังเกินไป

ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org