หน้าแรก
 
การระงับเวร พิมพ์
๒๔ เมษายน ๒๕๔๖

คนเหล่าใดไม่ผูกเวรกันว่า เขาเคยด่าเรา
เคยฆ่าเรา เคยชนะเรา
หรือว่าเคยลักของเราไป
เวรของพวกเขา ย่อมระงับลงได้

ทีฆีติโกสลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๑๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org