หน้าแรก
 
ความรอบคอบ พิมพ์
๒๙ เมษายน ๒๕๔๖

ผู้เป็นใหญ่ ควรพินิจให้รอบคอบก่อนลงโทษ
การผลุนผลันลงโทษ
ย่อมทำให้เดือดร้อนได้

โสมนัสสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org