หน้าแรก
 
อัฐมีบูชา พิมพ์
๑๘ เมษายน ๒๕๔๖


.....อัฐมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันแรม ๘ ค่ำเตือน ๖ เป็นการบูชาพิเศษโดยเฉพาะด้วยการเวียนเทียนเหมือนที่ทำในวันสำคัญอื่นๆ เช่นวันมาฆบูชา เป็นต้น

.....อัฐมีบูชา ใช้เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันอัฐมีบูชา

.....วันอัฐมีบูชา ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งพุทธกาล คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน ในวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ โดยพวกกษัตริย์มัลละแห่งเมืองกุสินาราเป็นผู้ดำเนินการ สถานที่ถวายพระเพลิงคือ มกุฎพันธนเจดีย์ นอกเมืองกุสินารา

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org