หน้าแรก
 
อาตมา อาตมภาพ พิมพ์
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖


.....อาตมา แปลว่า ตัว, ตัวตน

.....อาตมา ในคำวัดใช้ในความหมายว่า ตัวฉัน ตัวข้าพเจ้า เป็นคำที่พระภิกษุสามเณรใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อพูดกับชาวบ้านหรือผู้มีฐานันดรศักดิ์ถือว่าเป็นคำสุภาพและให้เกียรติคู่สนทนา คำเต็มว่า อาตมภาพ แต่สองคำนี้มีความนิยมในการใช้แตกต่างกันบ้าง

.....อาตมา นิยมใช้ในภาษาพูดทั่วไป ไม่นิยมใช้ในภาษาหนังสือ อาตมภาพ นิยมใช้ในภาษาหนังสือและนิยมใช้เมื่อสนทนากับผู้มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง รวมถึงพระเจ้าแผ่นดิน
ที่มักพูดผิดเขียนผิดเป็นประจำคือใช้ว่า อาตมาภาพ แทน อาตมภาพ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org