หน้าแรก
 
อานิสงส์ ผลานิสงส์ พิมพ์
๒๒ เมษายน ๒๕๔๖


.....อานิสงส์ แปลว่า คุณเป็นที่ไหลออกเนืองๆ แห่งผล คือให้ผลที่น่าชื่นใจโดยยิ่ง

.....อานิสงส์ หมายถึงผลแห่งกุศลกรรม ผลบุญ ประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญ ใช้ว่า ผลานิสงส์ หรือ ผลอานิสงส์ ก็มี

.....อานิสงส์ เป็นผลิตผลจากการประกอบความดีต่างๆ ตามคติที่ว่าทำดีได้ดี หมายความว่าเมื่อทำความดี ความดีย่อมให้อานิสงส์เป็นคุณความดีก่อน ลำดับต่อมาคุณความดีนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจไหลออกมาสนองผู้ทำในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุปัจจัยที่ทำ เปรียบเหมือนปลูกต้นมะม่วงย่อมได้ผลเป็นลูกมะม่วงก่อน ต่อมาลูกมะม่วงนั้นจึงให้ผลที่น่าชื่นใจต่อไป เมื่อนำไปเป็นอาหารนำไปแลกเป็นของ หรือนำไปขายเป็นเงิน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org