หน้าแรก
 
อุปสัมบัน พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖


.....อุปสัมบัน (อ่านว่า อุปะ - หรือ อุบปะ-) แปลว่า ผู้อุปสมบทแล้ว เป็นคำคู่กับคำว่าอนุปสัมบัน

.....อุปสัมบัน หมายถึง ภิกษุและภิกษุณีผู้ได้รับการอุปสมบทถูกต้องตามพระวินัย คือทำเป็นสังฆกรรมที่เรียกว่าอุปสมบทกรรม มีพระอุปัชฌาย์รับรอง มีการสวดประกาศรับรองในท่ามกลางสงฆ์ และทำพิธีในสีมา

.....อุปสัมบัน ย่อมมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระวินัยทุกประการ เช่น การเข้าร่วมสังฆกรรมต่างๆ การได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปกครองสงฆ์เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org