หน้าแรก
 
ผู้ควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์ พิมพ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖

คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่ม

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๐๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org