หน้าแรก
 
ความเศร้าโศก 1 พิมพ์
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ท่านทั้งหลายเอาแต่ร้องไห้ ถึงคนที่ตายๆ ไปแล้ว
ไฉนจึงไม่ร้องไห้ ถึงคนที่จักต้องตายบ้างเหล่า

มตโรทนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๖๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org