หน้าแรก
 
รู้จักเวลา พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ในเวลาที่ควรช้า ก็ช้า
ในเวลาที่ควรรีบ ก็รีบ
ผลประโยชน์ของผู้นั้นก็จะเต็มบริบูรณ์
เหมือนดวงจันทร์ที่ขึ้นเวลากลางคืน

คชกุมภชาดก ขุ.ชา ๒๗/๖๘๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org