หน้าแรก
 
ผู้เข้าถึงทุคติ พิมพ์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖

นรชนทั้งหลาย
มักกำหนัดในกาม ยินดีในกาม
หมกหมุ่นอยู่ในกาม
ครั้นทำความชั่วแล้วก็เข้าถึงทุคติกัน

โสณกฃาดก ขุ.ชา. ๒๔/๒๐๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org