หน้าแรก
 
ภรรยา พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ภรรยาย่อมเหยียดหยามสามีด้วยเหตุ ๘ อย่างคือ
สามียากจน ๑ ป่วยกระเสาะกระแส ๑
ชรา ๑ ขี้เหล้า ๑ มัวเมา ๑ โง่เขลา ๑
คล้อยตามไปเสียทุกเรื่อง ๑
ให้สิ่งที่ต้องการไม่ได้ทุกอย่าง ๑

กุณาลชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๘๐๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org