หน้าแรก
 
การคบมิตร 3 พิมพ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เมื่อรู้ว่าใครเป็นอย่างเดียวกันตน
ทั้งทางความประพฤติ ทางสติปัญญา
และทางการศึกษา ก็ควรผูกไมตรีกับคนเช่นนั้นเข้าไว้ทีเดียว
เพราะการสังคมกับคนดีเช่นนั้น
มีแต่นำจะประโยชน์สุขมาให้

อินทสมานโคตตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org