หน้าแรก
 
บัณฑิต 1 พิมพ์
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เหล่าบัณฑิตย่อมไม่ประกอบบาปกรรม
เพราะเห็นแก่ตัว สุขส่วนตัว
แม้จะกระทบกับความทุขก์เข็ญ
แม้จะผิดพลาดไป ก็สงบนิ่งอยู่
ไม่ยอมละทิ้งคุณธรรมเพราะความชอบและชัง

ภูริปัญหาชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๗๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org