หน้าแรก
 
เอตทัคคะ พิมพ์
๓๐ เมษายน ๒๕๔๖


.....เอตทัคคะ แปลว่า ผู้เป็นเลิศในทางนั้น หมายความว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษสูงกว่าผู้อื่น

.....เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกผู้มีความเป็นเลิศทางใดทางหนึ่ง โดยทรงพิจารณาถึงคุณธรรมหรือความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมกว่าพระสาวกอื่น เช่นทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นเอตทัคคะทางปัญญา เพราะท่านมีปัญญามากกว่าพระสาวกอื่น ทรงยกย่องพระมหาโมคคัลลานะให้เป็นเอตทัคคะทางมีฤทธิ์ เพราะท่านมีฤทธิ์มากกว่าพระสาวกอื่น

.....พระสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ มีทั้งฝ่ายภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา

.....เอตทัคคะมีเฉพาะในครั้งพุทธกาลเท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org