หน้าแรก
 
โอวาท โอวาทกถา พิมพ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

.....โอวาท คือ คำแนะนำ คำตักเตือน คำสั่งสอน การแนะนำสั่งสอน

.....โอวาทกถา คือการกล่าวแนะนำ ตักเตือนสั่งสอน ใช้ในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นแล้วตักเตือนสั่งสอนมิให้กระทำอีก หรือในกรณีที่แนะนำเรื่องสำคัญ เรื่องที่เป็นหลัก สำหรับยึดเป็นแนวปฏิบัติ เช่นอาจารย์ให้โอวาทศิษย์ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

.....โอวาทกถา เป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งที่ทรงใช้เมื่อทรงประสงค์จะตักเตือนหรือทรงแนะนำให้ปฏิบัติในสิ่งที่สำคัญ เป็นการสอนที่มีไม่บ่อยแต่เป็นหลักและค่อนข้างเป็นทางการ มีลักษณะใกล้เคียงกับ อนุสาสนีกถา

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org