หน้าแรก
 
กรัก สีกรัก พิมพ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖

.....กรัก แปลว่า แก่นขนุน บางแห่งว่า แก่นไม้

.....สีกรัก คือสีแก่นขนุน ซึ่งเป็นสีเหลืองออกดำหรือเหลืองคล้ำ
เรียกผ้าจีวรของพระสงฆ์ที่ย้อมด้วยแก่นขนุนแก่นไม้ชนิดอื่นที่มีคล้ายคลึงกันว่า ผ้าสีกรัก

.....ผ้าสีกรัก เป็นผ้าที่นิยมใช้กันในหมู่พระธุดงค์ พระป่า และพระกรรมฐานทั่วไป เพราะธุดงค์ พระป่า และพระกรรมฐานทั่วไป เพราะถือคติว่าเป็นสีปอน เป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติไม่ฉูดฉาด นัยว่าพระมหากัสสปเถระผู้เป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์สมัยพุทธกาลใช้ผ้าสีนี้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org