หน้าแรก
 
สมณสารูป พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖


.....สมณสารูป แปลว่า กิริยาที่เหมาะสมของสมณะ กิริยาที่สมควรของสมณะ

.....สมณสารูป หมายถึงกิริยามารยาท ข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของพระสงฆ์ เป็นข้อปฏิบัติฝึกหัดให้มีระเบียบวินัย ให้มีมารยาทที่เรียบร้อยงดงาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของชาวบ้าน เช่น มารยาทในการนุ่งห่ม มารยาทในการขบฉันมารยาทในการนุ่งห่ม มารยาทในการพูดในการแสดงธรรม เป็นต้น

.....สมณสารูป เป็นวินัยหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ จัดเป็นหลักสมบัติผู้ดีสำหรับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ทรงปรับเป็นอาบัติเมื่อพระสงฆ์ไม่มีสมณสารูป

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org