หน้าแรก
 
สังคายนา - สังคีติ พิมพ์
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
.....สังคายนา แปลว่า การซักซ้อม การสวดพร้อมกัน การร้อยกรอง

......สังคายนา ใช้เรียกการที่พระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วช่วยกันสอบทานชำระสะสางและซักซ้อมทำความเข้าใจพระธรรมวินัย อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาความถูกต้องไว้แล้ว จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมทั้งจดจำสาธยายกันไว้ การนี้เรียกว่า สังคายนาพระธรรมวินัย หรือเรียกเป็นคำวัดว่า ธรรมสังคีติ การสังคายนามีระยะๆ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมา

......สังคายนา ถือว่าเป็นวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นหลักคำสอนได้ดีที่สุดกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นการรักษาหลักพระธรรมวินัยไว้มิให้ผิดเพี้ยนจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org