หน้าแรก
 
กัป กัลป์ พิมพ์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖


.....กัป หรือ กัลป์ หมายถึงระยะกาลหรือกำหนดเวลาที่ยาวนานมาก

.....ตำนานว่าโลกพินาศครั้งหนึ่งเป็นอันสิ้นกัปหนึ่ง และกล่าวเปรียบเทียบไว้หลายอย่างเช่น มีภูเขาหินล้วนลูกหนึ่ง ขนาดกว้าง ยาว สูง ด้านละหนึ่งโยชน์เท่ากัน ทุกๆ ๑๐๐ ปีจะมีคนใช้ผ้าเนื้อละเอียดมาปัดภูเขานี้ครั้งหนึ่ง ทำเรื่อยไปจนภูเขาราบเสมอกับพื้นดิน ระยะเวลานี้แหละเรียกว่าเป็นกัปหนึ่ง

.....กัป ท่านแบ่งย่อยออกไปอีก ๕ คือ (๑ สารกัป (๒ มัณฑกัป (๓ สารมัณฑกัป (๔ วรกัป (๕ ภัทรกัป ในแต่ละกัปจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติทุกกัป คือ สารกัปมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ๑ พระองค์ มัณฑกัป ๒ พระองค์ สารมัณฑกัป ๓ พระองค์ วรกัป ๔ พระองค์ ภัทรกัป ๕ พระองค์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org