หน้าแรก
 
สรณคมน์ พิมพ์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖


......สรณคมน์ แปลว่า การถึง การยึดเอาว่าเป็นสรณะที่พึ่ง หมายถึง การถึงพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นแนวดำเนินชีวิต เป็นหลักชัยของชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาคับขันในเวลาเดินทาง ในเวลาประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น

......การถึงสรณคมน์ คือ การเปล่งวาจา หรือน้อมนึกในใจว่า

.....พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

.....ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

.....สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

.....ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯลฯ

.....ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯลฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org