หน้าแรก
 
หนึ่งพรรษา...เพื่อคุณค่าตลอดชีวิต พิมพ์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖

.....นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อย่างเข้าฤดูฝน องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ อยู่พำนักพรรษาตามวัดวาอารามหรือบริเวณที่กำหนดขอบเขต งดการออกจาริกไปยังถิ่นต่างๆเป็นเวลา ๓ เดือน และช่วงเวลาแห่งการเข้าพรรษานี้เอง จึงเป็นโอกาสสำคัญให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปรารภความเพียรด้านธรรมะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมในตัวให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป

.....และเป็นประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ชายไทยทั้งหลายต่างนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ดำรงตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในพระธรรมวินัย เพื่อจะได้ศึกษาและฝึกฝนตนเอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณธรรม อีกทั้งจะได้ปรับปรุง แก้ไข สิ่งที่ตนเองบกพร่องให้สมบูรณ์ เพื่อเตรียมตัวเป็นต้แบบคุณธรรมความดีที่โลกต้องการ เพราะโลกยังขาดแคลนต้นแบบที่ดีอีกมาก ได้นำวิถีชีวิตที่ดำเนินอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม นำความสุขและความสำเร็จต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม

.....ดังนั้น การได้มีโอกาสใช้ชีวิตนักบวช แม้เพียงหนึ่งพรรษา เป็นหนทางอันประเสริฐนำพาชีวิตเราให้มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดได้ สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา จึงนับเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาอย่างดียิ่ง โอกาสดีๆเช่นนี้อาจพบพานได้เพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิต

.....พรรษา แปลว่า ฤดูฝน ตามพระธรรมวินัยกำหนดวันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
ส่วนวันเข้าพรรษาหลัง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ สำหรับเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๔๖ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามรายละเอียด ดังนี้

.....คุณสมบัติ

.....๑.ประชาชนทั่วไป จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.๖ หรือปวช.ขึ้นไป อายุระหว่าง ๒๐-๕๐ ปี

.....๒.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

.....๓.สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาอบรม

.....๔.เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

.....๕.สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคประจำตัว
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๔๖

.....๑.ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท (ธุดงค์พระ) วัดพระธรรมกาย โทร.๐-๒๘๓๑-๑๘๔๐-๑
และ ๐-๙๖๘๘-๓๔๒๗

.....๒.เฉพาะวันอาทิตย์ บริเวณเสา O8 และ N8 สภาธรรมกายสากล

 

.....หลักฐานการสมัคร

.....๑.รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ๒ ใบ

.....๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด

.....๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

.....๔.สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ชุด

.....๕.ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง ๑ ชุด

.....ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และท่านใดมีความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบวช กรุณาโทร.๐-๙๗๗๖-๖๔๓๖
ยังมีการบำเพ็ญกุศลพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมากในเทศกาล คือ การอธิษฐานจิตงดเว้นจากบาป และอบายมุขต่างๆ โดยอนุวัติตามการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เช่น งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต งดเว้นจากการดื่มสุรายาเมาต่างๆ บางคนนอกจากรักษาศีล ๕ เป็นปกติแล้ว วันเข้าพรรษาจึงถือโอกาสรักษาศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติเช่นนี้นิยมเรียกว่า "คฤหัสถ์เข้าพรรษา"

.....พิธีทำบุญเด่นๆในเทศกาลเข้าพรรษา ได้แก่ พิธีถวายเทียนพรรษา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
แต่ประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนับวันจะลืมเลือนไป นั่นคือ พิธีอุปสมบทเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งในสมัยโบราณถือเป็นพิธีบุญใหญ่ในช่วงหน้าฝนนี้ทีเดียว และเป็นการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญทั้งต่อผู้บวชและบุพการี

.....แล้วคุณล่ะ...ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะทำบุญอะไร ?

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org