หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีภพ พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ภิกษุผู้ถอนภวตัณหาได้แล้ว มีจิตสงบแล้ว

สิ้นความเวียนเกิดแล้วย่อมไม่มีภพอีก

 

ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๓

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org