หน้าแรก
 
นครราชสีมา จัดอบรม พิมพ์
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

sp500706.jpg

       ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 650 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 50 ท่านด้วยกัน โดยมีนาย ธนศักดิ์ กระต่ายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นประธาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

ในการอบรมนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ ในเรื่องการใช้ชีวิตในชาตินี้และชาติหน้า โดยเน้นคุณธรรมในเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องศีล การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เรื่องกฎแห่งกรรม อบายมุข วัฒนธรรมชาวพุทธ ความสำคัญของการฝึกฝนให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ ความอดทนและความกตัญญูรู้พระคุณพ่อแม่ เป็นต้นนอกจากนี้ผู้ที่เข้าอบรมยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ทั้งนี้สร้างความปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมาก

การจัดให้มีการอบรมคุณธรรม แก่คณะครูและนักเรียน นับเป็นโครงการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันของ วัด โรงเรียน และบ้าน ได้เป็นอย่างดี นอกจากสถาบันการศึกษาจะให้ความรู้ในทางโลกแล้ว ในส่วนของวัดหรือศูนย์อบรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ก็จะ เป็นสถานที่ให้คุณธรรมจริยธรรมกำกับประจำตัวในทุก ๆ คนอีกด้วย ให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคมต่อไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org