หน้าแรก
 
วัดราษฎร์สังคมจัดอบรม พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

sp500716.jpg

     ศูนย์สาขาวัดราษฎร์สังคมบ้านหนองซอน จัดอบรมเยาวชนโครงการส่งเสริมศีลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคันธาร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 61 คน และคณะครูอีก 10 คน

จากการอบรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมน้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องการทำทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเรื่องพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมฐานกิจกรรม เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ควรปฏิบัติอันถูกต้องดีงามต่าง ๆ เช่น มารยาทชาวพุทธ การลุก นั่ง เดิน การกราบ ไหว้ วัฒนธรรมชาวพุทธ การรักษาดูแลทำความสะอาดสถานที่ เพื่อให้เด็กได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป ด้วยการหล่อหลอมสิ่งที่ดีงาม คุณธรรมต่าง ๆ ที่มีในพระพุทธศาสนา ที่ต้องเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อนำไปปฎิบัติดีในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org