หน้าแรก
 
ธรรมของสงฆ์ พิมพ์
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย

ควรมีใจไม่ขุ่นมัว

ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง

ควรมีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

 

ขุ. จู. ๓๐/๒๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org