หน้าแรก
 
ไม่หวังในโลกทั้งสอง พิมพ์
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐

กำหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอฆะได้ เป็นมุนี

ไม่ติดในสิ่งที่หวงแหน ถอนลูกศรแล้วเที่ยวไป

ไม่ประมาท ชื่อว่าไม่หวังโลกนี้และโลกหน้า

 

ขุ. มหา. ๒๙/๗๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org