หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญาทราม พิมพ์
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน

ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org