หน้าแรก
 
นิมิต (๑) พิมพ์
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐

นิมิต หมายถึงอาการที่เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบเป็นนัยๆ หรือบอกใบ้ตามที่ตกลงกันไว้

นิมิต ในความหมายนี้ได้แก่การทำกิริยาท่าทางหรือการพูดเป็นนัยๆ เพื่อให้รู้โดยนัยหรือตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เช่น ยักคิ้ว ยกมือ ยกศรีษะ เป็นต้น ตัวอย่างภิกษุต้องการจะขอสิ่งของชาวบ้าน แต่ไม่ขอตรงๆ แสร้งพูดว่า “โยมได้ของนี้มาหรือ สวยงามน่าใช้ดีนะ” ดังนี้เป็นต้น หรือยกมือให้สัญญาณว่าทำการได้ อย่างนี้เรียกว่า ทำนิมิต

นิมิต อีกอย่างหนึ่งใช้หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าตรัสพระดำรัสเป็นนัยๆ เชิงเปิดโอกาส ให้พระอานนท์หรือผู้อื่นกราบทูลวิงวอนให้ทรงดำรงพระชนม์อยู่ต่อไป มิให้เสด็จปรินิพพานก่อนเรียกว่า ทำนิมิตโอภาส

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org