หน้าแรก
 
ปรัปวาท พิมพ์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

ปรัปวาท แปลว่า ถ้อยคำของคนอื่น คำกล่าวหาของคนพวกอื่น การโต้เถียงกับผู้อื่น

ปรัปวาท หมายถึงคำคัดค้านโต้แย้ง คำกล่าวโทษ คำกล่าวหา คำท้าทายของคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน ของคนที่เห็นไม่ตรงกับตน เพราะมีลัทธิต่างกันบ้าง เพราะมีความเห็นไม่ถูกตามเป็นจริงบ้าง เพราะทิฐิมานะส่วนตัวบ้าง

ปรัปวาท ยังหมายถึงลัทธินอกพระพุทธศาสนา ที่มีหลักคำสอนขัดกันกับพระพุทธศาสนา เช่น ลัทธิที่สอนว่าบุญไม่มี บาปไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี เหตุปัจจุบันไม่มี เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org