หน้าแรก
 
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน พิมพ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 

ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง

ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก

ผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้ว

จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org