หน้าแรก
 
ผาสุกวานิช พิมพ์
๗ เมษายน ๒๕๕๑

sp510408.jpg

       ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปลายเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น ณ บัววัฒนาฮิลล์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี มีพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช เมตตามาเป็นพระวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 12-15 ปี จำนวนกว่า 20 คน และมีคณะอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งโครงการอบรม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน รวมถึงให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนกาย วาจา ใจ ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาและปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ เรียนรู้ การลุกนั่ง การกราบไหว้ การพับเก็บ ปัดกวาด เช็ดถู เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ และที่สำคัญคาดว่าจะให้ทุกคนรู้สึกเกิดความรัก ความศรัทธา หวงแหน พร้อมเพรียงกันเพื่อปกป้องในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย เข้าใจและภูมิใจในผืนแผ่นดินไทย ที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในขณะนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมทำนุบำรุงและรักษาให้คงอยู่ ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ เมษายน ๒๕๕๑ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org