หน้าแรก
 
วิมุตติ (๑) พิมพ์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

วิมุตติ (๑)

วิมุตติ แปลว่า ความพ้นอย่างวิเศษความหลุดพ้น คือ การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสและอาสวะ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ได้โดยสิ้นเชิง

วิมุตติ ใช้ว่า วิโมกข์ ก็มี

วิมุตติ มี ๒ อย่าง คือ

๑. เจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจ คือ วิมุตติของพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาอันมีสมถกรรมฐานเป็นพื้นฐานมาก่อน

๒. ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา คือ วิมุตติของพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาล้วน โดยพิจารณาสภาวธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงสภาวะเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วละกิเลสทั้งปวงได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org