หน้าแรก
 
อายุวัฒนมงคล 83 ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พิมพ์
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

22.jpg33.jpg

 

            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถระ ป.ธ.9)  กรรมการมหาเถรสมาคม, รองแม่กองงานพระธรรมทูต, ประธานคณะพระธรรมจาริก, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ,เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและแม่กองบาลีสนามหลวง และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 ชาติภูมิ   นามเดิมว่า ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ   เกิดเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู บ้านเลขที่ 32 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   นามบิดานายมิ่ง สุดประเสริฐ   นามมารดานางสำเภา สุดประเสริฐ                
เมื่ออายุได้ 14 ปี ได้เข้ารับการบรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ณ วัดสังฆราชา  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูศีลาภิรัต (ทอง) วัดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์  อุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. นามฉายา “วรปุญฺโญ”   มีพระครูบริหารบรมธาตุ         (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์   พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระครูสมณธรรมสมาทาน เป็นกรรมวาจาจารย์

            การศึกษา
            พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาล วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ. 2484 นักธรรมชั้นโท วัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง กทม.
 • พ.ศ. 2490 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
 • พ.ศ. 2492 เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.
 • พ.ศ. 2497 เปรียญธรรม 9 ประโยค    สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กทม.

            งานปกครอง

 • พ.ศ. 2475 เป็นเลขานุการสมเด็จสังฆนายก วัดเบญจมบพิตร
 • พ.ศ. 2499 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
 • พ.ศ. 2500 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2507 เป็นรองเจ้าคณะภาค 3
 • พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (พระอารามหลวง)
 • พ.ศ. 2508-2516 เป็นเจ้าคณะภาค 3 รวม 2 สมัย
 • พ.ศ. 2517-2528 เป็นเจ้าคณะภาค 17 รวม 3 สมัย
 • พ.ศ. 2528-2537 เป็นเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2533-2548 เป็นกรรมการ พ.ศ.ป.
 • พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน เป็นกรรมการ ศ.ต.ภ.
 • พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
 • พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ
 • พ.ศ. 2487-2492 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2489 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2491 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2493-2497 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
 • พ.ศ. 2498 เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง ไปทำการเปิดสอบในจังหวัดต่าง ๆ เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
 • พ.ศ. 2499 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2528-2537 เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7
 • พ.ศ. 2532 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง รูปที่ 1
 • พ.ศ. 2537 เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2538 เป็นกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์

            งานเผยแผ่ในประเทศ

 • พ.ศ. 2537 เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2
 • เป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก รูปที่ 1
 • พ.ศ. 2537 เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก

            งานเผยแผ่ต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2527 ได้เริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้งชื่อวัดว่า “วัดมงคลเทพมุนี” เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เผยแผ่และปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติมาถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2540 ได้ริเริ่มก่อสร้างวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นตั้งชื่อว่า “วัดปากน้ำญี่ปุ่น” เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นที่เผยแผ่และปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นภายในวัดมีเสนาสนะบริบูรณ์ และได้สร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมไทย ประกอบพิธีผูกสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2545 ได้ริเริ่มก่อสร้างวัดไทยในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งชื่อว่า “วัดปากน้ำนิวซีแลนด์” เมืองทัวรังง่า ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นที่เผยแผ่และปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวนิวซีแลนด์ ปัจจุบันกำลังดำเนินการสร้างอุโบสถ และเสนาสนะ

            งานสาธารณูปการ

 • พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้ดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้อาศัยอยู่ในวัด และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่มาทำบุญที่วัดปากน้ำ ตราบถึงปัจจุบันนี้ ในเรื่องหลัก 6 ประการ คือ
 • 1. บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเก่า
 • 2. ก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุใหม่
 • 3. อนุรักษ์โบราณวัตถุ รักษาให้อยู่ในสภาพดี
 • 4. จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายอาณาเขตของวัด
 • 5. สร้างถนนกึ่งสะพานเป็นทางเข้าวัด
 • 6. จัดทำระบบไฟฟ้าและน้ำประปาทั่วทั้งวัด

            งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 • พ.ศ. 2524 ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ” เพื่อนำดอกผลของมูลนิธิใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ และได้ชักชวนสาธุชนร่วมสมทบทุนในโอกาสต่าง ๆ มาถึงปัจจุบัน

งานประวัติศาสตร์

 • พ.ศ. 2532 ได้ดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนและพระเจดีย์ถวายเป็นธรรมานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และรัชมังคลาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2534 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสมุดพระพุทธศาสนา มหาสิรินาถ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2542 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนแล้วเสร็จเรียบร้อย และมอบให้มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548

27 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได้เริ่มก่อสร้างพระเจดีย์มหารัชมงคล ขนาดความสูง 80 เมตร กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
            งานพิเศษ

 • พ.ศ. 2498 เป็นองค์สังคีติการกคณะสงฆ์ไทย ไปร่วมประชุมปฏิบัติงานสังคายนาพระไตรปิฎก
 • พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.
 • พ.ศ. 2534 - ประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุนสร้างพุทธมณฑลฝ่าย สงฆ์
 • เป็นกรรมาธิการแห่งสังคีติการกสงฆ์ในการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
 •  เป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ฝ่ายบรรพชิต
 •  เป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

            สมณศักดิ์

 • พ.ศ. 2499 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์     เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
 • พ.ศ. 2505 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์    เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที
 • พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์    เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที
 • พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์    เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์   เป็นพระราชาคณะ              เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระธรรมปัญญาบดี
 • พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็น      สมเด็จพระราชา คณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

            สมณศักดิ์ต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2520 ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศบังกลาเทศ ที่ พระศาสนธชมหาปัญญาสาระ
 • พ.ศ. 2524 ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศศรีลังกา ฝ่ายอมรปุรนิกาย ที่ พระชินวรสาสนโสภณเตปิฏกวิสารท  คณะปาโมกขาจริยะ
 • พ.ศ. 2525 ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศศรีลังกา สยามวงศ์    ฝ่ายอัสสคิริยะ ที่ พระสาสนโชติกสัทธัมมวิสารทวิมลกิตติสิริ
 • พ.ศ. 2525 ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศศรีลังกา สยามวงศ์    ฝ่ายมัลลวัตตะ ที่ พระธรรมกิตติสิรเตปิฏกวิสารโท
 • พ.ศ. 2526 ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศศรีลังกา    ฝ่ายรามัญวงศ์ ที่ พระ ติปิฏกปัณฑิตธัมมกิติสสิริยติสังฆปติ
 • พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ของประเทศศรีลังกา สยามวงศ์ ฝ่ายโกฏเฏ ที่ พระอุบาลีวังสาลังการะอุปัชฌายะธรรมธีรมหามุนี เถระ
 • พ.ศ. 2538 ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศศรีลังกา     ฝ่ายอมรปุรนิกาย        ที่ พระเถรวาทะวังสาลังการะสยามเทสะสาสนธชะ

            เกียรติคุณ

 • พ.ศ. 2532 ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2543 ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย ประเทศศรีลังกา
 • พ.ศ. 2546 ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสังฆสภาอินเดีย ประเทศอินเดีย.

            ในวาระอายุวัฒนมงคล   83 ปี  เวียนมาถึงในวันที่  26  สิงหาคม  พุทธศักราช  2551   นี้   กว่า  63  พรรษายุกาล ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้มุ่งอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ไทย     ด้วยวิริยะอุตสาหะอันสั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดี    ให้ยังประโยชน์ทั้งแห่งตนและเกื้อกูลแก่ชาวโลก  ด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ในเมตตาธรรมแก่ทุก ๆ  คนที่มีโอกาสเข้ารับสนองงาน  ต่างรู้สึกประจักษ์ใจยิ่งในร่มเงาแห่งคุณธรรมจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ   จึงเป็นทั้งแบบอย่างและที่พึ่งอันงดงามอันควรแก่การเคารพบูชายิ่ง  

            นับเป็นโอกาสแห่งศิษยานุศิษย์จักได้ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล  น้อมถวายแสดงมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ให้เจริญด้วยอายุยาวนาน  สถิตเป็นที่พึ่ง  ดั่งร่มแห่งธรรมแก่สังฆมณฑล   รวมถึงศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งมวล  ยาวนานสืบไป.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org