หน้าแรก
 
วุฑฒิธรรม พิมพ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙

วุฑฒิธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญ ความงอกงาม

วุฑฒิธรรม มี ๔ ประการ คือ

๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ คือ คบหา เข้าหา ไต่ถาม สนทนากับคนดี คนที่มีคุณธรรม หรือผู้รู้ ด้วยความใฝ่ใจใคร่รู้

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำสอนคำแนะนำของสัตบุรุษที่คบหา ด้วยความเคารพตั้งใจ

๓. โยนิโสมนสิการ ทำไว้ในใจโดยแยบคาย คือไตร่ตรองพิจารณาคำสอนนั้นให้ดี

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ไตร่ตรองแล้ว คือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนคำแนะนำของสัตบุรุษนั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org