หน้าแรก
 
จุดเริ่มต้นของชีวิต พิมพ์
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531117.jpg

ก่อนที่เราจะไปให้ถึงจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข และความสำเร็จ อันเป็นยอดปรารถนาของทุกคนในโลกนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีขั้นตอน โดยมีจุดเริ่มต้น นำไปสู่ท่ามกลาง และบั้นปลายในที่สุด

ความสำเร็จของชีวิต มิใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่าย แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ แม้จะอยู่ในอาชีพใด ฐานะใด หรือเป็นใครก็ตาม
ล้วนต้องเริ่มต้นมาจากการค้นหาสิ่งที่เป็นสาระก่อน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง
เพราะทุกคนต้องอยู่ในสังคม ย่อมประสบกับความสมหวังและไม่สมหวัง

การแก่งแย่ชิงดีชิงเด่นเห็นแก่ตัว ความมัวเมาต่างๆ ชีวิตจะรุ่งโรจน์ หรือตกต่ำ ก็อยู่ที่การกระทำของผู้นั้นเอง
อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนตนให้มีความอดทน อดกลั้น อดออม อ่อนน้อมถ่อมตนเพียงใด

กว่าจะไปถึงจุดสุดท้ายได้ ก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน คือ การฝึกใจตามพุทธวิธี ให้มีคุณธรรมควบคู่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้น
“ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต” เพราะใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั้น
ย่อมเป็นบ่อเกิดของความคิด คำพูด การกระทำ ที่ดีงามและถูกต้องตลอดไป

กัลยาณมิตรที่รัก ทุกคนย่อมต้องมีเป้าหมายในการดำรงชีวิต ซึ่งจะผิดหรือถูกทางนั้น ก็เป็นผลจากจุดเริ่มต้นนั้นเอง
ถึงเวลาที่เราจะหันมามองตนเองว่า ได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตแล้วหรือยัง
ถ้ายังก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพราะพรุ่งนี้ก็จะสายเกินไป

หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org