หน้าแรก
 
วาจาสุภาษิต พิมพ์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

sp531129.jpg

ครั้งหนึ่ง จังกีพราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..
พระสมณโคดมมีพระวาจาไพเราะ รู้จักตรัสถ้อยคำได้งดงาม
มีพระวาจาสุภาพ สละสลวยไม่มีโทษ ยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง
(จังกีสูตร ม.ม. ๑๓/๖๕๐)

กัลยาณมิตรทุกท่าน ความเป็นผู้มีวาจาดีนั้น ย่อมเป็นที่รัก ย่อมเป็นที่นับถือของหมู่ชนทั้งหลาย ดุจดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระกระแสเสียงอันประกอบด้วย พระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ เกื้อกูลแก่บรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ และในปาฏิหาริย์ทั้งหลายนั้น พระพุทธองค์ทรงยอกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ การพูด การสอน เป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อย่างอื่น

คำพูดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างสมบารมี ผู้ฉลาดย่อมใช้คำพูดเพื่อชักนำไปสู่สิ่งที่ประเสริฐ ชี้แนะให้เห็นหนทางสว่างของชีวิต คำพูดที่ดีนั้น ย่อมออกมาจากจิตใจที่ดีบริสุทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี

ก่อนที่เราจะพูดวาจาอันใดออกมานั้น เราจะต้องกลั่นจิตใจให้ใสสะอาด เพื่อจะได้กรองคำพูดของเราให้เป็นสิ่งถูกต้องเหมาะสมในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ

มงคลประการที่ ๑๐ กล่าวว่า “สุภาษิตา จ ยา วาจา เอตมมงคลมุตตมํ” การมีคำพูดที่เป็นสุภาษิตนั้น ถือเป็นคำพูดที่เป็นมงคลสูตร

และคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรนั้น ย่อมจะต้องเป็นผู้รู้จักพูด รู้จักให้คำแนะนำพร่ำเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี แต่ขณะเดียวกัน เราจะต้องสามารถอดทนต่อถ้อยคำที่ว่าร้าย คำถามที่ไม่เข้าใจ หรือวาจาที่เสียดสี เราจึงจะได้ชื่อว่า เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์

กัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย เมื่อเราทราบแล้วว่า การพูดนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งบนเส้นทางการสร้างบารมี ฉะนั้น เราจะต้องฝึกการพูด ให้คำพูดของเราเป็นที่รัก เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ให้คำพูดเป็นสื่อพระสัทธรรมที่จะหว่านโปรยให้งอกงามในกลางใจเหล่ามหาชน อันจะนำมาสู่การสั่งสมบารมีที่ยิ่งๆขึ้นไป เพราะการสั่งสมบารมีย่อมนำสุขมาให้อย่างแท้จริง


หน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี
เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและผู้อื่น

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org